Przebieg badań

1. Dane z wywiadu bezpośredniego i obserwacji osoby badanej

Dane z wywiadu:
1.Ile godzin dziennie będzie Pan/i jeździł samochodem?
2. Charakterystyka jazdy: Trasy: długie, krótkie, różne, stałe, zmienne Jazdy: zwykle w dzień, w nocy, różnie, samotnie, ze zmiennikiem
3. Czy uczestniczył Pan/i w wypadku/kolizji drogowej? Ile razy, kiedy, jakie były przyczyny tego zdarzenia?
4. Czy spowodował Pan/i wypadek/kolizję drogową? Ile razy, kiedy, jakie były przyczyny tego zdarzenia?
5. Czy chorował/a Pan/i kiedykolwiek na poważniejszą chorobę, leczył/a się przez dłuższy okres czasu, przechodził/a operację?
6. Czy leczył/a się Pan/i psychiatrycznie?
7. Czy obecnie choruje Pan/i na jakąś chorobę?
8. Czy zażywa Pan/i leki (jakie)?
9. Czy aktualnie ma Pan/i jakieś kłopoty, przykrości w domu, w pracy, w gronie kolegów?
10. Czy był/a Pan/i kiedykolwiek karany/a (kiedy i za co)?
11. Czy był/a Pan/i kiedykolwiek w izbie wytrzeźwień (ile razy)?
12. Jak często pije Pan/i alkohol? Jaki jest to rodzaj alkoholu (piwo, wino, wódka)?

Dane z obserwacji:
Nastrój badanego: zmęczony-wypoczęty, wesoły-pogodny-smutny, zrównoważony-niezrównoważony,
Poziom pobudzenia: zahamowany, aktywny i spokojny, aktywny i ożywiony, zorganizowany, zdezorganizowany
Poziom zainteresowania badaniem: bardzo zainteresowany, zainteresowany, obojętny, mało zainteresowany, nie zainteresowany
Stosunek do badającego: życzliwy, niechętny, uległy, dominujący, łatwy w kontakcie, trudny w kontakcie, obojętny
Samokontrola: bardzo pewny siebie, pewny siebie, niepewny siebie, brak wiary we własne siły, zorganizowany, zdezorganizowany
Uwaga: bardzo uważny, dość uważny, niezbyt uważny, rozproszony
Rozumienie: bardzo dobre, przeciętne, niezbyt dobre, trzeba udzielać dodatkowych wyjaśnień, przyjmuje z trudnością, nie rozumie Zdolność wypowiadania się: bardzo dobra, dobra, przeciętna, raczej słaba, bardzo słaba Tempo pracy: bardzo szybkie, przeciętne, raczej powolne, bardzo powolne Stosunek do badań: bardzo korzystny, dość korzystny, obojętny, niezbyt korzystny, niekorzystny.

Uwagi i spostrzeżenia:………………………………………………………………………………

2. Ocena i opis osoby badanej pod względem sprawności intelektualnej i procesów poznawczych

Test Matryc Ravena (wersja równoległa/wersja klasyczna)
Ws: Centyl: sten:

Test Poppelreutera:
WS: sten:
Sprawność intelektualna badanego kształtuje się na poziomie: poniżej przeciętnego-przeciętnym- powyżej przeciętnego
Przerzutność uwagi, podzielność uwagi badanego znajduje się na poziomie: poniżej przeciętnego-przeciętnym- powyżej przeciętnego

Jak przeprowadzane jest badanie?

Badania psychologiczne i konsultacje przeprowadzane są indywidualnie. Klienci umawiani są na konkretne godziny w celu zapewnienia komfortu badania oraz uniknięcia konieczności oczekiwania na badanie/konsultację.

Jak długo trwa badanie/konsultacja psychologiczna?

Badania przeprowadzane są na najnowocześniej aparaturze dlatego czas trwania znacznie uległ skróceniu i wynosi on:

10 minut- badanie operatorów sprzętu

Do 10 minut badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie

15-20 minut- badanie kierowców, badania po zatrzymaniu prawa jazdy

60 minut- badanie do pozwolenia na broń

Wynik konsultacji psychologicznej lub orzeczenie psychologiczne wydawane jest od razu po zakończeniu badania. W przypadku opinii psychologicznej (dotyczy diagnozy osobowości, radzenia sobie ze stresem, diagnozy funkcji poznawczych) czas odbioru ustalany jest indywidualnie.

Jak przygotować się do badania?

Nie należy specjalnie przygotowywać się do badania. Ważne żeby być wypoczętym, nie spożywać środków psychoaktywnych, alkoholu w przeciągu ostatnich 24 h.

Co zabrać na badanie?

  • Dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport)
  • Skierowanie na badanie (jeżeli wymaga tego cel badania)
  • Prawo jazdy (kierowcy zawodowi)
  • Soczewki kontaktowe/okulary

Co jeśli wynik orzeczenia/ konsultacji jest negatywny?

Jeśli wynik orzeczenia psychologicznego jest negatywny osobie badanej przysługuje prawo do odwołania się od treści orzeczenia. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem psychologa, który wydał orzeczenie negatywne do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej). Termin wniesienia odwołania to 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia. W przypadku konsultacji o dalszym postepowaniu decyduje lekarz medycyny pracy.