Diagnoza radzenia sobie ze stresem

Radzenie sobie ze stresem:

1. CISS – Kwestionariusz do diagnozowania stylów radzenia sobie ze stresem. Stosowany na przykład jako narzędzie w badaniach kwalifikacyjnych na określone stanowiska pracy w pewnych zawodach (policjanci, strażacy, wojskowi, kierowcy), czy w badaniach osób ubiegających się o zezwolenie na posiadanie broni. Czas badania 10-15minut.

2. KPS – Kwestionariusz stosowany jest do diagnozy: poziomu uogólnionego stresu, a także do oceny napięcia emocjonalnego, stresu zewnętrznego oraz stresu intrapsychicznego; czas badania: 20 minut.

3. N 14 – Kwestionariusz N-12 pozwala ocenić wrażliwość na sytuacje trudne a tym samym podatność na doznawanie stresu psychicznego; czas badania: 10minut; badanie w wersji elektronicznej;